Ambalare

Ambalarea obiectelor cu valori mai mici de 100 lei atrage in sarcina dvs costuri suplimentare in functie de specificul, greutatea si dimensiunea obiecteler in cauza. In toate situatiile vom cauta cele mai bune solutii de ambalare in asa fel incat sa minimizam riscul deteriorarii la transport.

Pentru mai multe detalii revedeti regulamentul de functionare.

Cum cumpar

Achizitiile se pot efectua prin doua metode. Cumparare directa sau licitatie. Toate detaliile se regasesc in regulamentul de functionare. Pentru orice alta informatie ne puteti contacta pe adresa noastra de e-mail antik.arts@yahoo.com sau antic-artmarket@yahoo.com

Pentru mai multe detalii revedeti regulamentul de functionare.

Cum platesc

Plata obiectelor achizitionate se poate face astfel:

  • Virament
  • Card la sediul nostru

Pentru mai multe detalii revedeti regulamentul de functionare.

Cum vand

Pentru a vinde prin intermediul site-ului nostru trimiteti pe e-mail antik.arts@yahoo.com sau antic-artmarket@yahoo.com urmatoarele informatii:

-Descrierea obiectului, dimensiuni, materiale folosite, autor, marca, atelier, inscriptii, datare si orice alte elemente utile. 

-fotografii clare cu detalii.

-documente insotitoare acolo unde exista.

-propunere de pret.

Obiectele acceptate la vanzare raman in custodia noastra in regim de consignatie sau pot ramane la dvs pana la momentul vanzarii, in conditiile prevazute in contractual incheiat intre noi.

Lucram cu un comision de 10 procente care se scade din pretul de vanzare.

Norme privind comerțul cu bunuri culturale mobile

Capitolul I – Dispoziţii generale

Art. 1
(1) Comercializarea bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată poate fi efectuată numai de către agenţii economici care au obţinut autorizaţia de funcţionare eliberată de Ministerul Culturii şi Identității Naționale în baza avizului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
(2) Comercializarea bunurilor culturale mobile, precum şi eliberarea autorizaţiei de funcţionare, prevăzută la alin. (1), se efectuează în condiţiile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi ale prezentelor norme.
(3) Comercializarea operelor de artă plastică şi fotografică, a operelor de artă decorativă sau de cult, a operelor cu caracter etnografic, ale meşteşugarilor populari, precum şi a altor opere create de autori în viaţă care nu pot face obiectul clasării, potrivit prevederilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 182/2000, nu este supusă prevederilor prezentelor norme.

Capitolul II – Eliberarea autorizaţiei de funcţionare

Art. 2
(1) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, agentul economic solicitant va depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Identității Naționale următoarele documente, după caz:
a) cerere tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme;
b) documentarul sintetic al activităţii, cu principalii indicatori înregistraţi la data înfiinţării agentului economic, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme;
c) copie legalizată de pe actul constitutiv al agentului economic;
d) copie de pe încheierea pronunţată de judecătorul delegat la oficiul registrului comerţului privind înregistrarea agentului economic solicitant;
e) copie legalizată de pe certificatul de înregistrare, cu codul unic de înregistrare, a agentului economic solicitant;
f) copie legalizată de pe actele de studii ale consilierului de specialitate;
g) cazierul judiciar al consilierului de specialitate şi al asociaţilor agentului economic.
(2) Eliberarea autorizaţiei de funcţionare este condiţionată de angajarea unui consilier de specialitate şi de îndeplinirea condiţiilor necesare conservării, în condiţiile legii, a bunurilor culturale mobile clasate.
(3) În sensul prezentelor norme, prin consilier de specialitate se înţelege persoana cu studii superioare şi cu minimum 5 ani experienţă în domeniul artelor sau expertul acreditat de Ministerul Culturii şi Identității Naționale, având ca atribuţii principale evaluarea şi autentificarea obiectelor supuse comercializării.

Art. 3
(1) În vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare, este necesar ca solicitantul să îndeplinească criteriile minime de autorizare, după cum urmează:
a) agentul economic să deţină documentele legale de constituire;
b) agentul economic trebuie să aibă menţionat în actul constitutiv, ca obiect de activitate, comerţul cu bunuri culturale mobile;
c) spaţiul de comercializare să fie folosit în exclusivitate pentru comerţul cu bunuri culturale mobile;
d) casa de licitaţii, galeria de artă sau magazinul să aibă un afişaj stradal cu denumirea agentului economic şi a obiectului de activitate;
e) spaţiul de comercializare să fie prevăzut cu sistem de alarmă ori să aibă încheiat contract de prestări servicii cu o societate de pază şi securitate sau să aibă pază umană permanent;
f) să afişeze la loc vizibil normele privind comerţul cu bunuri culturale mobile;
g) reprezentantul legal al titularului autorizaţiei de funcţionare să nu aibă cazier judiciar.
(2) Prin ordin al ministrului culturii şi Identității Naționale se constituie o comisie tehnică de evaluare, ale cărei atribuţii sunt de a verifica, inclusiv prin deplasare la faţa locului, îndeplinirea de către solicitant a criteriilor minime de autorizare.
(3) Comisia tehnică de evaluare este formată din specialişti din cadrul Ministerului Culturii şi Identității Naționale şi ai direcţiilor judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti.
(4) Comisia tehnică de evaluare întocmeşte un raport privind îndeplinirea de către solicitant a criteriilor minime de autorizare, pe care îl înaintează Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor în vederea avizării.

Art. 4
(1) Autorizaţia sau, după caz, refuzul motivat de acordare a autorizaţiei se comunică în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1). Autorizaţia se emite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme.
(2) Autorizaţia sau, după caz, refuzul motivat de acordare a autorizaţiei de funcţionare se comunică solicitantului în termen de 24 de ore de la emitere, respectiv, de la formulare.
(3) În cazul refuzului de acordare a autorizaţiei, solicitantul se poate adresa ministrului culturii şi Identității Naționale cu o contestaţie în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării; în cazul în care contestatarul nu este mulţumit de răspunsul primit, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 5
Orice modificare privind sediul, consilierul de specialitate sau obiectul de activitate pentru care s-a emis autorizaţia trebuie comunicată în termen de 15 zile de la data producerii acesteia, în scopul efectuării modificărilor în baza de date a direcţiei de specialitate din Ministerul Culturii şi Identității Naționale.

Art. 6
În cazul în care bunuri culturale mobile clasate, care fac obiectul comercializării, dispar sau sunt distruse, agenţii economici autorizaţi, care comercializează sau organizează licitaţii cu bunuri culturale, au obligaţia să anunţe de îndată organele de poliţie şi Ministerul Culturii şi Identității Naționale în vederea includerii acestora în Registrul bunurilor culturale distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal.

Art. 7
(1) Autorizaţia de funcţionare poate fi suspendată, pe o perioadă nedeterminată, prin ordin al ministrului culturii şi Identității Naționale, în următoarele cazuri:
a) asociaţii agentului economic sau, după caz, personalul încadrat al acestuia încalcă prevederile Legii nr. 182/2000 şi ale prezentelor norme;
b) angajaţii agentului economic săvârşesc erori profesionale care determină distrugerea sau deteriorarea bunurilor culturale mobile.
(2) Măsura suspendării prevăzută la alin. (1) poate fi ridicată, prin ordin al ministrului culturii şi Identității Naționale, numai dacă agentul economic face dovada că acele cauze care au determinat încălcarea prevederilor Legii nr. 182/2000 şi ale prezentelor norme sau, după caz, săvârşirea erorilor profesionale care au determinat distrugerea sau deteriorarea bunurilor culturale mobile au fost înlăturate.
(3) Autorizaţia de funcţionare poate fi anulată, prin ordin al ministrului culturii şi Identității Naționale, dacă în privinţa personalului de conducere al agentului economic este pronunţată o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea, după caz, a următoarelor infracţiuni: furt, tâlhărie, abuz de încredere, înşelăciune, gestiune frauduloasă, distrugere de bunuri culturale mobile aparţinând categoriei tezaur, delapidare, fals, uz de fals, abuz în serviciu contra intereselor statului, tăinuirea şi favorizarea de infracţiuni privind patrimoniul cultural naţional, dare de mită, luare de mită, mărturie mincinoasă, infracţiunile prevăzute de art. 65-76 din Legea nr. 182/2000, cu modificările şi completările ulterioare, infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată, infracţiunile prevăzute de art. 24 şi 25 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignaţie.

Capitolul III – Reguli de desfăşurare a comerţului cu bunuri culturale mobile

Art. 8
(1) Vânzarea publică a bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată sau intermedierea vânzării se efectuează numai prin agenţii economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2000 şi ale prezentelor norme.
(2) Agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligaţi să deţină un registru numerotat şi ştampilat, în care să menţioneze, corect şi complet, numele şi adresa ofertantului, descrierea şi preţul fiecărui bun. Descrierea bunului respectiv va cuprinde autorul şi titlul lucrării sau, după caz, ce reprezintă lucrarea respectivă, semnat/nesemnat, inclusiv poziţionarea semnăturii şi culoarea acesteia, materialul din care este realizat, tehnica de realizare, dimensiuni, inscripţii, precum şi orice alte date care ar putea fi necesare în procesul de identificare a unui bun cultural mobil. Informaţiile conţinute în registru au caracter confidenţial, la acestea având acces numai angajaţii ale căror contracte de muncă cuprind clauze de confidenţialitate.
(3) Registrul prevăzut la alin. (2) se înregistrează la direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, care ţin evidenţa acestor documente, separat, pentru fiecare agent economic autorizat.
(4) Registrul prevăzut la alin. (2) poate fi consultat de către organele de poliţie, organele de urmărire penală sau instanţele de judecată ori de câte ori verificările sau cercetările efectuate de acestea o impun.

Art. 9
(1) Agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile au obligaţia de a înştiinţa în scris, în termen de 5 zile de la data ofertei, direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, despre existenţa unor bunuri susceptibile de a fi clasate.
(2) Înştiinţarea prevăzută la alin. (1) se completează potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 4 şi tabelului prevăzut în anexa nr. 4a) la prezentele norme.
(3) Agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile au obligaţia ca în termen de 5 zile să informeze în scris proprietarul bunului cu privire la posibilitatea de declanşare a procedurii de clasare.
(4) În cazul în care, în urma expertizei bunurilor care fac obiectul înştiinţării prevăzute la alin. (1), s-a stabilit că bunurile în cauză nu sunt bunuri care fac parte din categoria tezaur, direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, comunică aceasta proprietarului şi agentului economic respectiv, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 şi tabelului prevăzut în anexa nr. 5a) la prezentele norme.

Art. 10
(1) Agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligaţi ca, în termen de 3 zile de la data înregistrării în registrul propriu a bunurilor clasate, să comunice în scris direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional în a cărei rază teritorială îşi au sediul punerea acestora în vânzare.
(2) Bunurile culturale mobile prevăzute la alin. (1) pot face obiectul unei vânzări publice numai în condiţiile exercitării dreptului de preempţiune de către statul român, prin Ministerul Culturii şi Identității Naționale.
(3) Direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional sunt obligate să transmită Ministerului Culturii şi Identității Naționale, în termen de 3 zile de la primirea comunicării scrise a agentului economic autorizat, următoarele documente:
a) înregistrarea privind punerea în vânzare a unui bun cultural mobil clasat în tezaur;
b) oferta agentului economic autorizat privind bunul cultural mobil clasat în tezaur;
c) documentaţia privind achiziţionarea bunului respectiv, elaborată conform dispoziţiilor legale în vigoare privind achiziţiile publice;
d) fotografii color ale bunului, ansamblu şi detalii;
e) rapoartele de expertiză efectuate în momentul clasării bunului respectiv.
(4) Termenul de exercitare a dreptului de preempţiune al statului este de maximum 30 de zile, calculat de la data înregistrării comunicării prevăzute la alin. (3), iar valoarea de achiziţionare este cea negociată cu vânzătorul sau cu agentul economic autorizat ori cea rezultată din licitaţia publică.
(5) Ministerul Culturii şi Identității Naționale comunică agentului economic intenţia de a achiziţiona bunul clasat în tezaur, în termenul prevăzut la alin. (4).
(6) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (2) atrage nulitatea absolută a vânzării.

Art. 11
(1) Ministerul Culturii şi Identității Naționale stabileşte anual, prin ordin al ministrului culturii şi Identității Naționale, Comisia de achiziţii prin exercitarea dreptului de preempţiune. Aceasta este formată din specialişti recunoscuţi în domeniu.
(2) În termen de 10 zile de la transmiterea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (3), comisia prevăzută la alin. (1) analizează oferta privind bunul cultural mobil clasat şi întocmeşte o notă justificativă privind achiziţionarea bunului respectiv prin utilizarea procedurii de achiziţie prin negociere cu o singură sursă sau, după caz, o notă de respingere o ofertei şi o înaintează ministrului culturii şi Identității Naționale în vederea aprobării. În cazul în care se propune achiziţionarea bunului cultural, comisia are dreptul de a negocia preţul şi obligaţia de a stabili dacă acceptă preţul propus de vânzător sau, după caz, de a hotărî preţul maxim care poate fi oferit în situaţia în care se organizează licitaţia.

 

Pentru mai multe detalii cititi regulamentul site-ului